کد های مجانی tag:http://free-codes.mihanblog.com 2018-08-20T00:32:17+01:00 mihanblog.com دکمه های سویودو . فانتزی 2016-05-07T13:13:45+01:00 2016-05-07T13:13:45+01:00 tag:http://free-codes.mihanblog.com/post/61 Mᴏʜᴀᴅᴇsᴇʜ به سفارش سویودو درست شدهشما هم میتونید استفاده کنیداگر هم خواستید متنشو عوض کنید بهم بگید تا براتون درست کنمبدون خبر هم استفاده نمی کنید
به سفارش سویودو درست شده
شما هم میتونید استفاده کنید
اگر هم خواستید متنشو عوض کنید بهم بگید تا براتون درست کنم
بدون خبر هم استفاده نمی کنید

سویودو1.png (200×260)

سویودو2.png (200×260)

سویودو3.png (200×260)

]]>
شکلک کامنت برای وبلاگ 2016-02-27T07:42:47+01:00 2016-02-27T07:42:47+01:00 tag:http://free-codes.mihanblog.com/post/58 Avril ❤ سلام من اومدم با یکــــــــــآپــــــــ نازشکلک کامنت که برای وب خودمم استفاده میکنممیتونید سفارش بدید:) برای استفاده خبر بدید:[
سلام من اومدم با یکــــــــــآپــــــــ ناز
شکلک کامنت که برای وب خودمم استفاده میکنم
میتونید سفارش بدید:)
 
برای استفاده خبر بدید:[
http://s7.picofile.com/file/8240848618/%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%AA.gif
]]>
اولین پست+ نویسنده جدید:) 2016-02-25T16:49:50+01:00 2016-02-25T16:49:50+01:00 tag:http://free-codes.mihanblog.com/post/57 Avril ❤ سلآم دوستان من yegane❤worldنویسنده جدید وبـــ-- خوشگلـ-- محدثه جون هستماینجا کدهای مجانی میذارم فقط با نام وبو یک چیز دیگه کپی از کدهامون ممنوعه!کپی=>هَــــــــــــــــکـــ---ـــ(نمیخوام هک کنم ولی مجبورم)بگذریم راستی منم یک وب سفارشی دارم -> کلیکخب دیگه بآآآآآآآآآآآآآآآآیـــــــــــــــ+ــــــــــــاینم امضام: سلآم دوستان

من yeganeworld
نویسنده جدید وبـــ-- خوشگلـ-- محدثه جون هستم

اینجا کدهای مجانی میذارم فقط با نام وب

و یک چیز دیگه کپی از کدهامون ممنوعه!

کپی=>هَــــــــــــــــکـــ---ـــ

(نمیخوام هک کنم ولی مجبورم)


بگذریم راستی منم یک وب سفارشی دارم -> کلیک

خب دیگه بآآآآآآآآآآآآآآآآیــــ
ـــــــــــ+ــــــــــــ

اینم امضام:


http://s6.picofile.com/file/8240653726/text.gif

]]>
بالابر دخی کره ای 2016-02-25T08:31:39+01:00 2016-02-25T08:31:39+01:00 tag:http://free-codes.mihanblog.com/post/56 Mᴏʜᴀᴅᴇsᴇʜ بعد مدت ها یه بالابر خوشگل آوردمبفرمایید<!-- Upper Code by http://free-codes.mihanblog.com ---><script type="text/javascript" src="http://nightnama.ir/codes/upper/jquery.min.js"></script><script>var abzar = "<img src=http://s6.picofile.com/file/8240576168/بالابر_دخی_کره_ای.png>";</script><script type="text/javascript" src="http://nightnama.ir/codes/upper/scrolltop.js"></script><div style="display:none"><h1><a href="http://fre
بعد مدت ها یه بالابر خوشگل آوردم

بفرمایید


<!-- Upper Code by http://free-codes.mihanblog.com --->
<script type="text/javascript" src="http://nightnama.ir/codes/upper/jquery.min.js"></script><script>var abzar = "<img src=http://s6.picofile.com/file/8240576168/بالابر_دخی_کره_ای.png>";</script><script type="text/javascript" src="http://nightnama.ir/codes/upper/scrolltop.js"></script><div style="display:none"><h1><a href="http://free-codes.mihanblog.com"></a></h1></div>


"برش داشتی حتما بگو"
]]>
قالب مدرسه ای 2016-02-11T16:37:14+01:00 2016-02-11T16:37:14+01:00 tag:http://free-codes.mihanblog.com/post/55 Mᴏʜᴀᴅᴇsᴇʜ &nbsp;یه قالب خوشگل ساختمبا موضوعمدرسه دخترونهاینم عکسشبرای گرفتنش کلیـــــک کنبدون اطلاع استفاده نکنحرامــــــه  یه قالب خوشگل ساختم
با موضوع
مدرسه دخترونه

اینم عکسشبرای گرفتنش کلیـــــک کن

بدون اطلاع استفاده نکن
حرامــــــه
]]>
قالب دخترونه 2016-02-10T19:52:31+01:00 2016-02-10T19:52:31+01:00 tag:http://free-codes.mihanblog.com/post/54 Mᴏʜᴀᴅᴇsᴇʜ سلام دوستای گلمبعد مدت ها برگشتم و یه قالب خوشگل دخترونه آوردم براتونست وب هم که کلا تغییر کردهکه اونم خیلی خوشگلهخب...اینم عکس قالب که گفتماگه خوشت اومدهپس...بکلیـــــکاگه گرفتیش&nbsp;تو ثابت حتمـا بگو
سلام دوستای گلم
بعد مدت ها برگشتم و یه قالب خوشگل دخترونه آوردم براتون
ست وب هم که کلا تغییر کرده
که اونم خیلی خوشگله

خب...
اینم عکس قالب که گفتم


dokhtarooneh3.png (750×549)
اگه خوشت اومده
پس...
بکلیـــــک
اگه گرفتیش تو ثابت حتمـا بگو
]]>
صحفه ی ورودی دخترانه 2016-02-03T18:53:02+01:00 2016-02-03T18:53:02+01:00 tag:http://free-codes.mihanblog.com/post/53 fatemeh

]]>
نویسنده جدید 2016-01-27T13:19:10+01:00 2016-01-27T13:19:10+01:00 tag:http://free-codes.mihanblog.com/post/46 ♡Arezoo♡ سَلام:)من میس پرمیس نویسنده جدید وب هستماز همه جور کدی آپ میکنمولی بیشتر از کره ای ها آپ میکنمازمحدثه جونم ممنونم که منو نویسنده کرداینم امضام
http://uupload.ir/files/og0y_bloggif_56a8c3cc8e4b7.gif

http://s6.picofile.com/file/8205662300/jngkfgkjkgjkgd.gifسَلام:)http://s6.picofile.com/file/8205662300/jngkfgkjkgjkgd.gif
http://s6.picofile.com/file/8205662300/jngkfgkjkgjkgd.gifمن میس پرمیس نویسنده جدید وب هستمhttp://s6.picofile.com/file/8205662300/jngkfgkjkgjkgd.gif
http://s6.picofile.com/file/8205662300/jngkfgkjkgjkgd.gifاز همه جور کدی آپ میکنمhttp://s6.picofile.com/file/8205662300/jngkfgkjkgjkgd.gif
http://s6.picofile.com/file/8205662300/jngkfgkjkgjkgd.gifولی بیشتر از کره ای ها آپ میکنمhttp://s6.picofile.com/file/8205662300/jngkfgkjkgjkgd.gif
http://s6.picofile.com/file/8205662300/jngkfgkjkgjkgd.gifازمحدثه جونم ممنونم که منو نویسنده کردhttp://s6.picofile.com/file/8205662300/jngkfgkjkgjkgd.gif
http://s6.picofile.com/file/8205662300/jngkfgkjkgjkgd.gifاینم امضامhttp://s6.picofile.com/file/8205662300/jngkfgkjkgjkgd.gif


http://uupload.ir/files/4onz_cooltext151043075464784.png

]]>
قالب پونی 2016-01-21T11:34:04+01:00 2016-01-21T11:34:04+01:00 tag:http://free-codes.mihanblog.com/post/42 Mᴏʜᴀᴅᴇsᴇʜ سلام خوشگلای منیه قالب درست کردم مثل خودتون خوشگلیه قالب از پونی کوچولوایناهاشاگه خوشت اومد اینجا کلیک کن خواهشا اگه ازش استفاده کردی بگو
سلام خوشگلای من

یه قالب درست کردم مثل خودتون خوشگل

یه قالب از پونی کوچولو

ایناهاش


اگه خوشت اومد اینجا کلیک کن
خواهشا اگه ازش استفاده کردی بگو
]]>
بالابر وان دایرکشن 2016-01-08T16:54:57+01:00 2016-01-08T16:54:57+01:00 tag:http://free-codes.mihanblog.com/post/36 Mᴏʜᴀᴅᴇsᴇʜ سلااااااااااامدو روزپیش قالب و موس 1D &nbsp;رو درست کردم الان هم بالابرشومتحرک هم هستخیلی هم خوشگلهتقدیم به شما...&lt;!--free-codes.mihanblog.com---&gt;&lt;script type="text/javascript" src="http://1abzaar.ir/abzar/tools/top-page/jquery.min.js"&gt;&lt;/script&gt;&lt;script&gt;var abzar = "&lt;img src=http://s6.picofile.com/file/8232324776/1D.gif&gt;";&lt;/script&gt;&lt;script type="text/javascript" src="http://1abzaar.ir/abzar/tools/top-page/scrolltopcontrol.js"&gt;&lt;/script&gt;&lt
سلااااااااااام
دو روزپیش قالب و موس 1D  رو درست کردم الان هم بالابرشو
متحرک هم هست
خیلی هم خوشگله
تقدیم به شما

.
.
.


<!--free-codes.mihanblog.com--->
<script type="text/javascript" src="http://1abzaar.ir/abzar/tools/top-page/jquery.min.js"></script><script>var abzar = "<img src=http://s6.picofile.com/file/8232324776/1D.gif>";</script><script type="text/javascript" src="http://1abzaar.ir/abzar/tools/top-page/scrolltopcontrol.js"></script><div style="display:none"><h1><p align="center"><a href="http://free-codes.mihanblog.com" target="_blank">
<!--free-codes.mihanblog.com --->


]]>
قالب و موس وان دایرکشن 2016-01-06T16:02:20+01:00 2016-01-06T16:02:20+01:00 tag:http://free-codes.mihanblog.com/post/35 Mᴏʜᴀᴅᴇsᴇʜ قالب و موس وان دایرکشن درست کردم براتونهر دوشون خیلی خوشمل شدنتقدیم به شما...قالببگیرشموس&lt;ahref="http://free-codes.mihanblog.com" target="_blank"&gt;&lt;/a&gt;&lt;style type="text/css"&gt;body, a, a:hover {cursor:&nbsp;url(http://s6.picofile.com/file/8231784484/maus.png),&nbsp;progress;}&lt;/style&gt;مدیونین اگه بدون اینکه بگید برشون دارید
قالب و موس وان دایرکشن درست کردم براتون
هر دوشون خیلی خوشمل شدن
تقدیم به شما
.
.
.


قالب
بگیرش

موس


<a
href="http://free-codes.mihanblog.com" target="_blank">
</a>
<style type="text/css">body, a, a:hover {cursor: 
url(http://s6.picofile.com/file/8231784484/maus.png), 
progress;}</style>مدیونین اگه بدون اینکه بگید برشون دارید
]]>
انیمه ای 2016-01-06T15:35:12+01:00 2016-01-06T15:35:12+01:00 tag:http://free-codes.mihanblog.com/post/34 Mᴏʜᴀᴅᴇsᴇʜ سلام به همگیواقعا متاسفم که چند وقتیه هیچ کدی نزاشتمخب راستش هم درسا زیاد بود و هم فتوشاپ نداشتمولی خب الان دیگه هستم و براتون یه قالب، یه صفحه ورودی، یه بالابر و یه موس انیمه ای آوردمقالب:برای گرفتنش...بکلیکصفحه ورودی:اگه قالبو هم میخوای صفحه ورودی باهاش هستاینو برای کسایی که فقط صفحه ورودی رو میخوان گذاشتمراستی اونایی که اینو به طور جدا میخوان کدشو بزارن تو کد قالبشون بین دو تگ &lt;head&gt; و &lt;head/&gt;&nbsp;&lt;div id="first_p" style="text-align: center; margin-top: 5px
سلام به همگی
واقعا متاسفم که چند وقتیه هیچ کدی نزاشتم
خب راستش هم درسا زیاد بود و هم فتوشاپ نداشتم
ولی خب الان دیگه هستم و براتون یه قالب، یه صفحه ورودی، یه بالابر و یه موس انیمه ای آوردم

قالب:برای گرفتنش...
بکلیک


صفحه ورودی:

اگه قالبو هم میخوای صفحه ورودی باهاش هست
اینو برای کسایی که فقط صفحه ورودی رو میخوان گذاشتم
راستی اونایی که اینو به طور جدا میخوان کدشو بزارن تو کد قالبشون بین دو تگ <head> و <head/> <div id="first_p" style="text-align: center; margin-top: 5px;"><a onclick="document.getElementById('main_p').style.display = 'block';document.getElementById('first_p').style.display = 'none';" href="#"><img src="http://s3.picofile.com/file/8231835384/EEEEEEEE.png" border="0"></a></div><div id="main_p" style="display: none;">


بالابر:<!--free-codes.mihanblog.com--->
<script type="text/javascript" src="http://1abzaar.ir/abzar/tools/top-page/jquery.min.js"></script><script>var abzar = "<img src=http://s6.picofile.com/file/8231951476/pb_by_sleepypandie_d7a3zdc.png>";</script><script type="text/javascript" src="http://1abzaar.ir/abzar/tools/top-page/scrolltopcontrol.js"></script><div style="display:none"><h1><p align="center"><a href="http://free-codes.mihanblog.com" target="_blank">
<!--free-codes.mihanblog.com --->


موس: <a
href="http://free-codes.mihanblog.com" target="_blank">
</a>
<style type="text/css">body, a, a:hover {cursor: 
url(http://s6.picofile.com/file/8231820018/ANIME.png), 
progress;}</style>

همشون خیلی خوشگل شدن و برای همشون خیلی زحمت کشیدم
پس بدون اینکه خبر بدید ازشون استفاده نکنید
باور کنید راضی نیستم

راستی من قبلا برای هر کدی که میزاشتم لوگوی وبم رو هم توش میزاشتم
ولی از حالا به بعد فقط برای قالب لوگوی وبو میزارم

]]>
موس وینکس بلوم 2015-11-15T10:20:08+01:00 2015-11-15T10:20:08+01:00 tag:http://free-codes.mihanblog.com/post/32 Mᴏʜᴀᴅᴇsᴇʜ سلام دوستانببخشید یه مدت نبودمواقعا سرم شلوغ بودولی حالا اومدم اونم با موس از بلومامیدوارم خوشتون اومده باشهدفعه بعدی یه چیز بهتر میارم&nbsp;&lt;ahref="http://free-codes.mihanblog.com" target="_blank"&gt;&lt;img src=" http://s3.picofile.com/file/8216858076/لوگو2.gif"&nbsp;alt="کد های مجانی " border=0 width="200" height="300"&gt;&lt;/a&gt;&lt;style type="text/css"&gt;body, a, a:hover {cursor:&nbsp;url(http://s6.picofile.com/file/8221538900/موس_وینکس_بلوم.png),&nbsp;progress;}&lt;/style&gt
سلام دوستان
ببخشید یه مدت نبودم
واقعا سرم شلوغ بود
ولی حالا اومدم اونم با موس از بلوم
امیدوارم خوشتون اومده باشه
دفعه بعدی یه چیز بهتر میارمموس_وینکس_بلوم.png (96×120)


 <a
href="http://free-codes.mihanblog.com" target="_blank">
<img src=" http://s3.picofile.com/file/8216858076/لوگو2.gif" 
alt="کد های مجانی " border=0 width="200" height="300"></a>
<style type="text/css">body, a, a:hover {cursor: 
url(http://s6.picofile.com/file/8221538900/موس_وینکس_بلوم.png), 
progress;}</style>هر کی استفاده کرد خبر بده

]]>
موس قبول میکنم 2015-11-02T13:21:21+01:00 2015-11-02T13:21:21+01:00 tag:http://free-codes.mihanblog.com/post/29 Mᴏʜᴀᴅᴇsᴇʜ سلوووووووووومدو تا موس قبول میکنمی به پیشنهاد پرنیان جونم درست کردمبفرمایید&nbsp;&lt;ahref="http://free-codes.mihanblog.com" target="_blank"&gt;&lt;img src=" http://s3.picofile.com/file/8216858076/لوگو2.gif"&nbsp;alt="کد های مجانی " border=0 width="200" height="300"&gt;&lt;/a&gt;&lt;style type="text/css"&gt;body, a, a:hover {cursor:&nbsp;url(http://s3.picofile.com/file/8220555192/%D9%85%D9%88%D8%B3_%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84_%D9%85%DB%8C%DA%A9%D9%86%D9%85.png),&nbsp;progress;}&lt;/style&gt;ا
سلووووووووووم
دو تا موس قبول میکنمی به پیشنهاد پرنیان جونم درست کردم
بفرمایید <a
href="http://free-codes.mihanblog.com" target="_blank">
<img src=" http://s3.picofile.com/file/8216858076/لوگو2.gif" 
alt="کد های مجانی " border=0 width="200" height="300"></a>
<style type="text/css">body, a, a:hover {cursor: 
url(http://s3.picofile.com/file/8220555192/%D9%85%D9%88%D8%B3_%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84_%D9%85%DB%8C%DA%A9%D9%86%D9%85.png), 
progress;}</style>


اینم یکی دیگه


 <a
href="http://free-codes.mihanblog.com" target="_blank">
<img src=" http://s3.picofile.com/file/8216858076/لوگو2.gif" 
alt="کد های مجانی " border=0 width="200" height="300"></a>
<style type="text/css">body, a, a:hover {cursor: 
url(http://s3.picofile.com/file/8220559834/%D9%85%D9%88%D8%B3_%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84_%D9%85%DB%8C%DA%A9%D9%86%D9%85_2.png), 
progress;}</style>


تو رو خدا بدون این که خبر بدین استفاده نکنین

]]>
قالب قبول میکنمی 2015-10-29T10:59:35+01:00 2015-10-29T10:59:35+01:00 tag:http://free-codes.mihanblog.com/post/28 Mᴏʜᴀᴅᴇsᴇʜ سلــــــاممن اومدماونم با دست پربا یه قالب قبول میکنمی خوشگل برای وبای قبول میکنمی خوشگل&nbsp;بفرماییــــــــــــداینم لینک دانلودشبکلیــــــــــکقبل استفاده حتما خبر بدید سلــــــام
من اومدم
اونم با دست پر
با یه قالب قبول میکنمی خوشگل
برای وبای قبول میکنمی خوشگل
 بفرماییــــــــــــد

اینم لینک دانلودش
بکلیــــــــــک
قبل استفاده حتما خبر بدید
]]>